CE-mærkning

CE-mærkning

sikkerhed, kvalitet og ansvar

Vi kender alle CE-mærket – det findes på næsten alt vi køber.

Vi forbinder mærket med sikkerhed og kvalitet, og vi tror, at nogen tager ansvar for produktet.

Faktum er dog, at mange virksomheder CE-mærker deres produkter uden at have den bagved liggende dokumentation i orden.

Bag CE mærket ligger omfattende dokumentation, der udmunder i en overensstemmelseserklæring med oplysning om at produktet opfylder specifikke standarder og der foreligger en brugsanvisning.

Med overensstemmelseserklæringen bedyrer den der sælger et produkt, at der findes risikovurderinger, beregninger og tegninger – et omfattende teknisk dossier der indeholder beviser for at produktet opfylder en række krav fra standarder og bekendtgørelser. Dokumentation som kun arbejdstilsynet kan gøre krav på at se –og kun hvis der sker en ulykke.

Videresælger du et produkt, tager du ansvaret for at produktet opfylder de specifikke krav, der er til produktet.

Straffen for manglende dokumentation for CE-mærkning er typisk en bøde, svarende til det beløb det vil koste at få udarbejdet dokumentation og selvfølgelig et dårlig ry.

image


Kom sikkert gennem processen med at opdatere al dokumentation efter de nyeste regler. Styrk samtidig egne medarbejdere gennem inddragelse og videndeling.

CE OHSAS

CE-mærkning af byggevarer


CE-mærk dine varer og få fri bevægelighed i hele Europa
CE-mærkning øger din konkurrenceevne

Kravet om CE-mærkning handler ikke kun om at CE-mærke et produkt for at signalere at produkt et overholder standarderne.
CE-mærkning af byggevarer sikrer også varers fulde bevægelighed i EU, fordi der er ens krav for alle. Ingen medlemsstater må forbyde salg af CE-mærkede varer eller forlange opfyldelse af yderligere krav/prøvning udover den medleverede ydeevnedeklaration. Derfor kan dine varer frit sælges i hvilket som helst land i EU.

Hvorfor skal jeg CE-mærke?
Formålet med at alle byggevarer skal være CE-mærkede er, at sikre sig at bygge- og anlægsarbejdere kan anvende byggematerialer der ikke bringer mennesker, husdyr og ejendom i fare.
Der lægges med andre ord også vægt på værdier som sundhed, sikkerhed, sikkerhed for arbejdstagere, energibesparelse og økonomiske aspekter som vigtige parametre. (byggevareforordning 305/2011)

Når byggevarers ydeevne skal vurderes, skal der tages hensyn til de sundheds- sikkerhedsmæssige aspekter af byggevarens brug i hele dens livscyklus.

Der findes harmoniserede EU standarder der sætter krav til byggevarer, og findes der ikke en dækkende standard, kan egnetheden attesteres ved en europæisk teknisk godkendelse på grundlag af fælles retningslinjer.

Hvad skal der til for at CE-mærke byggematerialer?
Når en byggevare bringes i omsætning, der enten er omfattet af en harmoniseret standard eller på baggrund af en europæisk teknisk vurdering, , bør varen ledsages af en ydeevnedeklaration/ europæisk vurderingsdokument og et CE-mærke på byggevaren - alternativt på emballage.
Når du som fabrikant sætter CE-mærket på dit produkt, giver du garanti for at varens ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne ved at anvende de rigtige europæiske tekniske specifikationer.

Ydeevnedeklaration
For at sikre at ydeevnedeklarationen er pålidelig bør byggevarens ydeevne vurderes og produktionen på fabrikken bør kontrolleres efter et hensigtsmæssigt system til kontrol.

Der findes hjælp i standarden DS/EN 1090-1:2012, der specificerer krav til overensstemmelsesvurdering af ydeevne og karakteristika.

Hvad er et hensigtsmæssigt system?
Et system skal skabe værdi for den enkelte virksomhed uden at sætte spørgsmålstegn ved sikkerhed og kvalitet.

Systemets kompleksitet skal passe til en virksomheds størrelse. Derfor beskriver ”byggevareforordning 305/2011” at det er nødvendigt at indføre forenklede procedurer for udarbejdelse af ydeevnedeklarationer, for at lette den økonomiske byrde for små og mellemstore virksomheder.

CE-mærkning koster ikke en bondegård
Der sættes ikke krav om et stort forkromet system så længe et system har processer der retfærdiggør at man kan udfylde en ydeevnedeklaration.

Vi gør det overskueligt for dig så du overholder loven
Vi kan hjælpe med at opbygge et kontrolsystem med tilhørende processer, der passer lige netop til din virksomhed.

Lad os sammen med dig, opbygge et system der passer til netop din virksomhed.

CE OHSAS